Autonics – Digital panel meter มิเตอร์ติดหน้าตู้แบบแสดงผลแบบดิจิตอล

 In News & Activities

Digital panel meter มิเตอร์ติดหน้าตู้แบบแสดงผลแบบดิจิตอล ใช้ในการแสดงผลของการวัดค่าต่างๆ ซึ่งสามารถวัดสัญญาณมาตรฐานทางไฟฟ้าได้อย่างครบถ้วน และสามารถแสดงผลได้ในหน่วยต่างๆ ตามมาตราฐานของการวัด

 

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search