0

การคำนวณหาค่าระยะทางในการส่งสัญญาณ WiFi ของ “Antaira”

ปัจจุบันการสื่อสารไร้สายมีบทบาทมาในชีวิติประจำวัน เครือข่ายไร้สาย Wireless LAN หรือ WiFi ที่มีใช้กันในท้องตลาดมีด้วยกันหลากหลายยี่ห้อ แต่ในวงการอุตสาหกรรมนั้น จะเลือกใช้อุปกรณ์เครือข่ายใดๆ [...]