0

Autonics – Digital panel meter มิเตอร์ติดหน้าตู้แบบแสดงผลแบบดิจิตอล

Digital panel meter มิเตอร์ติดหน้าตู้แบบแสดงผลแบบดิจิตอล ใช้ในการแสดงผลของการวัดค่าต่างๆ ซึ่งสามารถวัดสัญญาณมาตรฐานทางไฟฟ้าได้อย่างครบถ้วน และสามารถแสดงผลได้ในหน่วยต่างๆ ตามมาตราฐานของการวัด...